Algemeen

 1. Onderhavige algemene voorwaarden regelen het geheel van de relaties tussen BTECCH en haar klanten, behoudens uitdrukkelijke afwijking en schriftelijk door BTECCH aanvaard. Door het enkel feit van zijn bestelling/inschrijving, stemt de klant in met onderhavige algemene voorwaarden en doet hij afstand van de algemene en bijzondere voorwaarden, opgenomen in zijn eigen bestelbonnen, in zijn brieven of zijn handelsdocumenten.

Bestelling van goederen of van diensten

 1. Vanaf zijn bestelling van goederen (zoals attesten, syllabi of publicaties) of zijn inschrijving voor een opleiding (zoals een basisopleiding, een bijscholing , een examensessie, ...), verbindt de klant zich onherroepelijk tegenover BTECCH.
 2. Bestelde goederen (zoals attesten, syllabi of publicaties) zullen enkel verstuurd worden na registratie van de betaling van de overeenstemmende factuur. Bij rechtstreekse afhaling, aanvaardt BTECCH enkel contante betaling in specimen of via een bankkaart (enkel Bancontact), waarbij de overeenstemmende factuur nadien aan de klant wordt toegestuurd.
 3. De klant kan zich voor een opleiding/bijscholing inschrijven via de website van BTECCH (www.BtecCH.be). In dit geval zal de klant een bevestiging ontvangen op de site en/of per e-mail dat de inschrijvingsprocedure gestart is. De klant is pas officieel ingeschreven wanneer alle gegevens verstrekt op de site gecontroleerd zijn. De klant krijgt daaropvolgend een bevestiging per brief en de bijhorende factuur.
 4. Indien de klant de opleiding volgt voor rekening van een vennootschap of een werkgever zal deze de bestelbon door een rechtsgeldige vertegenwoordiger laten tekenen, zodat deze laatste(n) solidair verantwoordelijk zijn voor vervallen maar niet betaalde facturen. Bij gebreke hieraan blijft de klant als enige gehouden tot betaling van de inschrijvingsrechten.
 5. Bij sommige bedrijven en organisaties moet er een referentie (intern ordernummer, bestelbonnummer, PO nummer, inkoopnummer, ...) vermeld worden op de factuur. Indien de klant hiervan gebruikmaakt, dient deze reeds voorafgaand gemeld te worden bij de bestelling van goederen of vanaf de inschrijving voor een opleiding. Het laattijdig melden van dergelijke referentie ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen aan de betalingsvoorwaarden.

Annulatie van de bestelling van goederen

 1. Elke klant beschikt over het recht om zijn bestelling van goederen vóór verzending of afgifte ervan te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, aangetekende brief). Een creditnota zal vervolgens aan de klant worden overgemaakt.

Annulatie van diensten

 1. Elke klant beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, aangetekende post), waarbij de datum van ontvangst door BTECCH geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden.
  Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding/bijscholing of de examensessie (bij deze laatste gaat het uitsluitend om een examen zonder een voorafgaande opleiding). Nadien is de klant een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding/bijscholing of de examensessie behoorlijk werd betekend.
 2. De klant is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie, die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt. 10. Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.
 3. BTECCH behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleiding-/bijscholingsdagen of een examensessie, uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht, etc...). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.
  In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort. Deze deelnemer is evenwel niet gerechtigd op schadevergoeding.

Betaling

 1. De prijzen opgenomen in de brochure van BTECCH, offertes, andere publicaties of op de website vermeld, binden BTECCH niet, behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Hierbij zijn alle taksen inbegrepen. BTECCH behoudt zich het recht voor deze aan te passen aan de omstandigheden. BTECCH verbindt er zich toe in dit geval elke ingeschreven klant in te lichten.
 2. Het inschrijvingsrecht is betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag van de factuur en steeds vóór de aanvangsdatum van de opleiding/bijscholing of de examensessie, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij gebreke aan een vervaldag vermeld op de factuur, dient deze contant te worden betaald op de factuurdatum.
  BTECCH behoudt zich het recht voor de toegang tot een opleiding/bijscholing of de examensessie te weigeren aan elke persoon, die aan het saldo van zijn inschrijving niet tijdig voldaan heeft, onverminderd het recht van BTECCH om de integrale betaling van het inschrijvingsrecht te vorderen.
 3. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag (beschreven in voorgaand punt) zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met moratoire intresten aan de intrestvoet van 1 % per maand, evenals met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75,00, onverminderd het recht van BTECCH een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen meer schade te hebben geleden.
  Indien BTECCH zich genoodzaakt ziet om een gespecialiseerde derde, erkend tot het uitoefenen van activiteiten van minnelijke invorderingen en/of verzoeningspogingen, opdracht te geven tot inning van verschuldigde sommen, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire kostenvergoeding van € 75,00.
 4. Is de deelnemer bij de start van de opleiding/bijscholing of de examensessie onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding/bijscholing of een examensessie stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding/bijscholing of de examensessie, verschuldigd.
  Is de deelnemer door een of andere reden afwezig, en kan hij dit op een rechtsgeldige wijze aantonen, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding/bijscholing of de examensessie, verschuldigd en zal de deelnemer éénmalig ingeschreven worden in de eerstvolgende beschikbare opleiding/bijscholing of examensessie.
 5. De eventuele tussenkomst van publieke overheden in de betaling van het inschrijvingsrecht, meer bepaald via het systeem van opleidingscheques, dient nauwkeurig aangegeven te worden op het ogenblik van de inschrijving en dient in overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving.
  De klant dient het bewijs van de tussenkomst vóór de aanvang van de opleiding/bijscholing of de examensessie voor te leggen en is als enige verantwoordelijk voor het geheel van het inschrijvingsrecht in geval deze tussenkomst niet wordt toegekend of niet effectief betaald wordt door de overheden.
  Het gebruik van opleidingscheques ontslaat de klant niet van tijdige betaling van de factuur op de vervaldag. Opleidingscheques kunnen pas in rekening worden gebracht zo zij daadwerkelijk door BTECCH geïnd werden na afloop van de opleiding/bijscholing of de examensessie. Het bedrag wordt dan rechtstreeks in mindering gebracht op de factuur. Vervolgens zal BTECCH indien nodig overgaan tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de reeds betaalde factuur.
  Er kunnen geen andere bedragen in mindering worden gebracht (bijv. voor waarborgen of andere redenen).
 6. Bij uitzondering op punt 3. geldt dat bij het uitblijven van betaling op de vervaldag van de factuur, de verkochte en geleverde goederen de eigendom van BTECCH blijven tot volledige betaling van het bedrag. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s en verantwoordelijkheden voor deze goederen. Terugname van deze goederen heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

Klachten

 1. Elke klacht omtrent een factuur dient aan BTECCH te zijn overgemaakt, bij aangetekend schrijven, ten laatste 7 kalenderdagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.
  Elke klacht in verband met verborgen gebreken of schade aan de betreffende geleverde goederen of uitgevoerde diensten, dient aan BTECCH te zijn overgemaakt, bij aangetekend schrijven, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 24 uur na de vaststelling ervan.

Aansprakelijkheid

 1. De lokalen en het materiaal, ter beschikking gesteld aan de deelnemers in het kader van hun opleidingen/bijscholing, dienen « als een goede huisvader » te worden gebruikt. Elke degradatie zal aangerekend worden voor rekening van de nalatige persoon. BTECCH behoudt zich het recht voor de toegang tot een opleiding/bijscholing of een examensessie te ontzeggen aan een deelnemer die het reglement van inwendige orde niet respecteert, wiens gedrag de andere deelnemers van zijn groep stoort of verhindert om op normale wijze aan de opleiding/bijscholing of een examensessie deel te nemen. Elke uitsluiting op grond van disciplinaire redenen gebeurt zonder terugbetaling noch schadevergoeding. BTECCH zal de uitsluiting van een opleiding/bijscholing of een examensessie met een aangetekend schrijven bevestigen.
 2. BTECCH kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de opleiding/bijscholing of de examensessie, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid; en schade toegebracht aan de bezittingen van een klant door een ander of voor diefstallen, die zouden begaan zijn ter gelegenheid van een opleiding/bijscholing of een examensessie.
 3. Om vooral veilig en doeltreffend te kunnen deelnemen aan het praktische gedeelte van de opleiding/bijscholing of de examensessie, wordt de deelnemer gevraagd de nodige geschikte werkkledij, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril te dragen.
 4. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor de gegevens, die hij meedeelt op het inschrijvingsformulier en in de bestelbon voor attesten, syllabi en publicaties.
 5. Mits voorafgaand akkoord aanvaardt BTECCH enkel goederen die worden teruggestuurd in perfecte staat.
 6. Enkel de klant waakt erover zich in te schrijven voor een hernieuwings-/bijscholingssessie vóór afloop van zijn erkenning volgens de wettelijke voorwaarden bepaald door de verschillende gewesten en legt de bewijzen voor, waaruit de naleving van de specifieke voorwaarden voor de erkenning door de verschillende gewesten blijkt.
  BTECCH kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering door een gewest van de erkenning van de klant, die nochtans de opleiding/bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is in het bijhorend examen.

Disclaimer

 1. BTECCH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op de website wordt aangeboden, of van de externe websites die naar de BTECCH website verwijzen.
  BTECCH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Bevoegdheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden en deze voortkomend uit het gebruik van de BTECCH website, meer bepaald hun geldigheid, hun interpretatie en hun uitvoering, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.